Washington batte Orlando in volata

Washington batte Orlando in volata

95-91 il finale

Current season is 2020