China - CBA

Calendario

07/01/2020

Bayi Rockets 107-114 Jilin Northeast Tigers
Shanxi 93-90 Zhejiang Chouzhou
Qingdao DoubleStar 116-101 Fujian Xunxing
Shenzhen Leopards 100-122 Liaoning Leopards
Shandong 102-107 Guangdong Southern Tigers
Sichuan Blue Whales 117-98 Nanjing Tongxi Monkey Kings
Shanghai Sharks 77-84 Beijing Ducks

09/01/2020

Zhejiang Chouzhou 118-110 Shanxi
Fujian Xunxing 110-99 Sichuan Blue Whales

14/01/2020

Shanxi 119-109 Zhejiang Lions
Xinjiang Flying Tigers 132-118 Fujian Xunxing
Guangzhou Long Lions 95-98 Shandong
Tianjin Ronggang 122-102 Shanghai Sharks
Guangdong Southern Tigers 123-100 Jilin Northeast Tigers
Bayi Rockets 102-110 Liaoning Leopards
Zhejiang Chouzhou 112-113 Nanjing Tongxi Monkey Kings
Sichuan Blue Whales 105-100 Jiangsu Dragons

15/01/2020

Beikong 102-100 Shenzhen Leopards
Qingdao DoubleStar 115-92 Beijing Ducks

16/01/2020

Nanjing Tongxi Monkey Kings 101-110 Liaoning Leopards
Shanghai Sharks 107-116 Shanxi
Tianjin Ronggang 94-106 Shandong
Guangdong Southern Tigers 122-100 Sichuan Blue Whales
Jiangsu Dragons 103-138 Zhejiang Lions

17/01/2020

Beijing Ducks 91-87 Shenzhen Leopards
Zhejiang Chouzhou 126-97 Beikong
Fujian Xunxing 113-97 Bayi Rockets
Guangzhou Long Lions 116-113 Qingdao DoubleStar
Jilin Northeast Tigers 102-94 Xinjiang Flying Tigers

18/01/2020

Guangdong Southern Tigers 132-103 Shandong
Nanjing Tongxi Monkey Kings 86-96 Shanxi

19/01/2020

Zhejiang Lions 95-90 Beikong
Zhejiang Chouzhou 118-102 Tianjin Ronggang
Fujian Xunxing 110-112 Qingdao DoubleStar
Beijing Ducks 86-79 Jiangsu Dragons
Liaoning Leopards 111-114 Xinjiang Flying Tigers
Shanghai Sharks 113-106 Shenzhen Leopards
Jilin Northeast Tigers 107-95 Bayi Rockets
Guangzhou Long Lions 107-111 Sichuan Blue Whales

21/01/2020

Zhejiang Lions 132-106 Nanjing Tongxi Monkey Kings
Guangzhou Long Lions 97-120 Shenzhen Leopards
Shandong 109-122 Qingdao DoubleStar
Liaoning Leopards 100-90 Zhejiang Chouzhou
Jilin Northeast Tigers 127-91 Shanxi
Bayi Rockets 88-114 Fujian Xunxing
Beikong 108-92 Beijing Ducks
Xinjiang Flying Tigers 101-112 Guangdong Southern Tigers
Jiangsu Dragons 103-90 Shanghai Sharks
Sichuan Blue Whales 88-98 Tianjin Ronggang

01/02/2020

Sichuan Blue Whales 00-00 Shandong
Xinjiang Flying Tigers 00-00 Guangzhou Long Lions
Fujian Xunxing 00-00 Zhejiang Chouzhou
Bayi Rockets 00-00 Shenzhen Leopards
Beijing Ducks 00-00 Liaoning Leopards

02/02/2020

Zhejiang Lions 00-00 Shanghai Sharks
Guangdong Southern Tigers 00-00 Tianjin Ronggang
Beikong 00-00 Jilin Northeast Tigers
Shanxi 00-00 Nanjing Tongxi Monkey Kings
Qingdao DoubleStar 00-00 Jiangsu Dragons

04/02/2020

Beikong 00-00 Liaoning Leopards
Xinjiang Flying Tigers 00-00 Shenzhen Leopards
Shanghai Sharks 00-00 Guangzhou Long Lions
Sichuan Blue Whales 00-00 Qingdao DoubleStar
Zhejiang Chouzhou 00-00 Zhejiang Lions
Tianjin Ronggang 00-00 Bayi Rockets
Shandong 00-00 Jiangsu Dragons

05/02/2020

Guangdong Southern Tigers 00-00 Shanxi
Nanjing Tongxi Monkey Kings 00-00 Fujian Xunxing
Beijing Ducks 00-00 Jilin Northeast Tigers

06/02/2020

Qingdao DoubleStar 00-00 Zhejiang Lions
Shandong 00-00 Zhejiang Chouzhou
Tianjin Ronggang 00-00 Guangzhou Long Lions

07/02/2020

Bayi Rockets 00-00 Xinjiang Flying Tigers
Jilin Northeast Tigers 00-00 Sichuan Blue Whales
Shenzhen Leopards 00-00 Shanghai Sharks
Liaoning Leopards 00-00 Shanxi
Jiangsu Dragons 00-00 Fujian Xunxing
Guangdong Southern Tigers 00-00 Nanjing Tongxi Monkey Kings
Beijing Ducks 00-00 Beikong

08/02/2020

Shandong 00-00 Zhejiang Lions
Qingdao DoubleStar 00-00 Zhejiang Chouzhou

09/02/2020

Fujian Xunxing 00-00 Guangdong Southern Tigers
Bayi Rockets 00-00 Beijing Ducks
Beikong 00-00 Xinjiang Flying Tigers
Shanxi 00-00 Tianjin Ronggang
Guangzhou Long Lions 00-00 Shanghai Sharks
Jilin Northeast Tigers 00-00 Jiangsu Dragons
Liaoning Leopards 00-00 Sichuan Blue Whales
Shenzhen Leopards 00-00 Nanjing Tongxi Monkey Kings

11/02/2020

Beikong 00-00 Sichuan Blue Whales
Tianjin Ronggang 00-00 Liaoning Leopards
Jilin Northeast Tigers 00-00 Zhejiang Chouzhou
Guangzhou Long Lions 00-00 Bayi Rockets

12/02/2020

Nanjing Tongxi Monkey Kings 00-00 Qingdao DoubleStar
Guangdong Southern Tigers 00-00 Beijing Ducks
Shanxi 00-00 Jiangsu Dragons
Shanghai Sharks 00-00 Shandong
Fujian Xunxing 00-00 Xinjiang Flying Tigers

13/02/2020

Zhejiang Lions 00-00 Shenzhen Leopards

14/02/2020

Nanjing Tongxi Monkey Kings 00-00 Shandong
Fujian Xunxing 00-00 Jilin Northeast Tigers
Beijing Ducks 00-00 Guangzhou Long Lions

15/02/2020

Beikong 00-00 Tianjin Ronggang
Liaoning Leopards 00-00 Zhejiang Chouzhou
Qingdao DoubleStar 00-00 Shanghai Sharks

16/02/2020

Sichuan Blue Whales 00-00 Shenzhen Leopards
Zhejiang Lions 00-00 Shanxi
Xinjiang Flying Tigers 00-00 Jiangsu Dragons
Guangdong Southern Tigers 00-00 Bayi Rockets

18/02/2020

Shenzhen Leopards 00-00 Beijing Ducks
Xinjiang Flying Tigers 00-00 Jilin Northeast Tigers
Shandong 00-00 Beikong
Sichuan Blue Whales 00-00 Shanxi
Shanghai Sharks 00-00 Fujian Xunxing
Liaoning Leopards 00-00 Guangzhou Long Lions
Zhejiang Chouzhou 00-00 Nanjing Tongxi Monkey Kings

19/02/2020

Jiangsu Dragons 00-00 Bayi Rockets
Tianjin Ronggang 00-00 Zhejiang Lions
Guangdong Southern Tigers 00-00 Qingdao DoubleStar

20/02/2020

Beikong 00-00 Fujian Xunxing
Nanjing Tongxi Monkey Kings 00-00 Liaoning Leopards
Guangzhou Long Lions 00-00 Beijing Ducks
Shanghai Sharks 00-00 Jilin Northeast Tigers
Xinjiang Flying Tigers 00-00 Shanxi

21/02/2020

Jiangsu Dragons 00-00 Shandong
Tianjin Ronggang 00-00 Sichuan Blue Whales
Zhejiang Lions 00-00 Guangdong Southern Tigers
Bayi Rockets 00-00 Zhejiang Chouzhou
Shenzhen Leopards 00-00 Qingdao DoubleStar

22/02/2020

Nanjing Tongxi Monkey Kings 00-00 Jilin Northeast Tigers
Shanghai Sharks 00-00 Liaoning Leopards
Guangzhou Long Lions 00-00 Beikong

23/02/2020

Jiangsu Dragons 00-00 Sichuan Blue Whales
Qingdao DoubleStar 00-00 Xinjiang Flying Tigers
Beijing Ducks 00-00 Fujian Xunxing
Zhejiang Chouzhou 00-00 Guangdong Southern Tigers
Bayi Rockets 00-00 Zhejiang Lions
Shanxi 00-00 Shandong
Tianjin Ronggang 00-00 Shenzhen Leopards

25/02/2020

Jilin Northeast Tigers 00-00 Liaoning Leopards
Beijing Ducks 00-00 Shanghai Sharks
Shanxi 00-00 Qingdao DoubleStar
Zhejiang Lions 00-00 Zhejiang Chouzhou
Guangzhou Long Lions 00-00 Nanjing Tongxi Monkey Kings
Jiangsu Dragons 00-00 Tianjin Ronggang

26/02/2020

Guangdong Southern Tigers 00-00 Beikong
Sichuan Blue Whales 00-00 Bayi Rockets
Fujian Xunxing 00-00 Shenzhen Leopards
Shandong 00-00 Xinjiang Flying Tigers

27/02/2020

Zhejiang Lions 00-00 Beijing Ducks
Zhejiang Chouzhou 00-00 Shanxi

28/02/2020

Shenzhen Leopards 00-00 Jilin Northeast Tigers
Shandong 00-00 Sichuan Blue Whales
Beikong 00-00 Shanghai Sharks
Nanjing Tongxi Monkey Kings 00-00 Tianjin Ronggang
Liaoning Leopards 00-00 Qingdao DoubleStar
Xinjiang Flying Tigers 00-00 Bayi Rockets
Guangdong Southern Tigers 00-00 Jiangsu Dragons
Fujian Xunxing 00-00 Guangzhou Long Lions

29/02/2020

Zhejiang Chouzhou 00-00 Beijing Ducks

01/03/2020

Bayi Rockets 00-00 Shanghai Sharks
Guangzhou Long Lions 00-00 Jiangsu Dragons
Jilin Northeast Tigers 00-00 Fujian Xunxing
Shenzhen Leopards 00-00 Shanxi
Nanjing Tongxi Monkey Kings 00-00 Xinjiang Flying Tigers
Liaoning Leopards 00-00 Shandong
Qingdao DoubleStar 00-00 Beikong
Zhejiang Lions 00-00 Sichuan Blue Whales
Tianjin Ronggang 00-00 Guangdong Southern Tigers

03/03/2020

Shanghai Sharks 00-00 Xinjiang Flying Tigers
Nanjing Tongxi Monkey Kings 00-00 Bayi Rockets
Shandong 00-00 Shenzhen Leopards
Jilin Northeast Tigers 00-00 Zhejiang Lions
Beijing Ducks 00-00 Shanxi
Jiangsu Dragons 00-00 Beikong
Qingdao DoubleStar 00-00 Tianjin Ronggang

04/03/2020

Zhejiang Chouzhou 00-00 Sichuan Blue Whales
Liaoning Leopards 00-00 Fujian Xunxing
Guangdong Southern Tigers 00-00 Guangzhou Long Lions

05/03/2020

Shandong 00-00 Tianjin Ronggang
Qingdao DoubleStar 00-00 Jilin Northeast Tigers
Beikong 00-00 Nanjing Tongxi Monkey Kings
Xinjiang Flying Tigers 00-00 Beijing Ducks

06/03/2020

Liaoning Leopards 00-00 Zhejiang Lions
Guangzhou Long Lions 00-00 Zhejiang Chouzhou
Shanxi 00-00 Bayi Rockets
Sichuan Blue Whales 00-00 Fujian Xunxing
Shanghai Sharks 00-00 Guangdong Southern Tigers
Jiangsu Dragons 00-00 Shenzhen Leopards

07/03/2020

Shandong 00-00 Jilin Northeast Tigers
Beijing Ducks 00-00 Nanjing Tongxi Monkey Kings

08/03/2020

Sichuan Blue Whales 00-00 Shanghai Sharks
Beikong 00-00 Bayi Rockets
Jiangsu Dragons 00-00 Guangdong Southern Tigers
Zhejiang Lions 00-00 Guangzhou Long Lions
Shanxi 00-00 Liaoning Leopards
Shenzhen Leopards 00-00 Zhejiang Chouzhou
Fujian Xunxing 00-00 Tianjin Ronggang
Xinjiang Flying Tigers 00-00 Qingdao DoubleStar

10/03/2020

Xinjiang Flying Tigers 00-00 Qingdao DoubleStar

12/03/2020

Beijing Ducks 00-00 Sichuan Blue Whales
Bayi Rockets 00-00 Qingdao DoubleStar
Zhejiang Chouzhou 00-00 Shanghai Sharks
Jilin Northeast Tigers 00-00 Guangzhou Long Lions
Xinjiang Flying Tigers 00-00 Tianjin Ronggang
Shenzhen Leopards 00-00 Guangdong Southern Tigers
Nanjing Tongxi Monkey Kings 00-00 Zhejiang Lions
Liaoning Leopards 00-00 Jiangsu Dragons
Fujian Xunxing 00-00 Shandong
Shanxi 00-00 Beikong

Commenta