Unics Kazan keeps Evgeny Kolesnikov and Pavel Sergeev

Unics Kazan keeps Evgeny Kolesnikov and Pavel Sergeev

Unics Kazan announced that Evgeny Kolesnikov and Pavel Sergeev will remain with the team one more season.

Unics Kazan announced that Evgeny Kolesnikov and Pavel Sergeev will remain with the team one more season.

Post your comment